Deklarace zásad sociální odpovědnosti a lidských práv

KDO JSME

Během těchto desetiletí vybudoval Detlev Louis z malé opravny motorek největší evropskou firmu dodávající motorkářské oblečení a příslušenství. Neustále ho při tom poháněla jeho pevná víra ve velký potenciál motorek. I tehdy, když se jiné způsoby cestování možná někdy mohou zdát výhodnější nebo jednodušší. Tato předvídavost, bohatství jeho nápadů, ale také jeho umírněné, odpovědné jednání a jeho hanzovní spolehlivost jsou jen některé z pilířů jeho úspěchu.

Proto už naše firma existuje 85 let. Za společností Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH se tedy skrývá dlouhá tradice. Ale aby se stala z malé hamburské motorkářské dílny mezinárodní obchodní společností a lídr evropského trhu, potřebovala a potřebuje víc než jen tradici.

NÁŠ ZÁVAZEK

Jsme si vědomi své firemní odpovědnosti a dodržování lidských práv je pro nás klíčové. Naše kroky jdou ruku v ruce s mezinárodně uznávanými standardy, včetně globální dohody OSN a zásad Mezinárodní organizace práce (ILO).

Společenská odpovědnost a odpovědné zadávání zakázek v souladu s naším kodexem chování Louis a kodexem chování našich dodavatelů jsou základními součástmi naší každodenní práce. Odráží se v nich principy této deklarace zásad. To nám umožňuje vytvářet udržitelný, spolehlivý a dlouhodobý růst a zajišťovat pracovní místa na národní i mezinárodní úrovni. Naší hlavní zásadou je v každém případě dodržování platných zákonných požadavků ve všech regionech a zemích, kde působíme.

Povinnost poskytování péče uznáváme jako důležitou součást našich obchodních procesů.

Kromě toho máme v naší mateřské společnosti Berkshire Hathaway Inc. akcionáře, který rovněž zastává naše hodnoty.

ROZSAH PLATNOSTI

Tato deklarace zásad se vztahuje na naše zaměstnance ve všech zemích a dceřiných společnostech. Těmito standardy zavazujeme všechny zaměstnance, aby se ke kolegům a partnerům chovali přiměřeně a v souladu se zákonem. Od našich partnerů očekáváme, že přenesou náš závazek k dodržování lidských práv na své obchodní partnery a budou jednat eticky a čestně.

LIDSKÁ PRÁVA V CENTRU POZORNOSTI

Na základě analýzy rizik jsou pro nás důležitá zejména následující témata:

a. Dětská práce

Netolerujeme dětskou práci ani jakékoli vykořisťování dětí a mladistvých. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk, ve kterém končí povinná školní docházka. Je třeba dodržovat národní zákony, předpisy a nařízení na ochranu dětí a mladistvých.

b. Nucená práce

Odmítáme všechny formy nucené práce. Nucená práce nebo pracovní vztahy, které jsou uzavírány za nedobrovolných okolností (dluhové otroctví, nucené práce, povinné práce, nevolnictví, otrocká práce, podmínky podobné otroctví), jsou zakázány. Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance musí být možné kdykoli v rámci právních předpisů a nesmí mu bránit svévolné zadržování kaucí, dokladů totožnosti apod. Žádní zaměstnanci nesmí být přímo ani nepřímo nuceni k zaměstnání násilím a/nebo zastrašováním. Zaměstnanci mohou být zaměstnáni pouze tehdy, pokud se nechají zaměstnat dobrovolně.

c. Rozmanitost a inkluze

Jakákoli diskriminace při náboru a zaměstnávání je zakázána. Pro všechny zaměstnance platí stejná pravidla – bez ohledu na etnický a sociální původ, náboženství, věk, politické názory, pohlaví, sexuální orientaci, členství v zaměstnanecké organizaci, kastu, národnost nebo jiné osobní charakteristiky. Rozdílné zacházení se zaměstnanci lze tolerovat pouze na základě jasně sdělených pracovních a výkonnostních kritérií, která jsou v souladu se zákony / předpisy / normami.

d. Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání

Zaměstnanci musí být chráněni před jakýmkoli odlišným zacházením, které souvisí s jejich zaměstnáním a které porušuje jejich svobodu sdružování. Musí být respektováno jejich právo zakládat sdružení a organizace podle vlastního výběru, vstupovat do nich nebo z nich vystupovat za účelem podpory a ochrany zaměstnanců a pracovat pro ně. Výkon zaměstnání přitom nesmí být narušen. Pokud jsou tyto svobody omezeny zákonem, měli by mít zaměstnanci rovnocenné příležitosti k výkonu těchto práv v rámci podniku.

e. Pracovní podmínky

Mzdy a veškeré další dávky, zejména dávky sociálního zabezpečení, musí odpovídat alespoň národním a odvětvovým standardům a musí být vhodné pro pokrytí základních potřeb zaměstnanců. Nezákonné a nepovolené srážky ze mzdy v jakékoli formě jsou zakázány. Zaměstnanci musí být srozumitelnou formou informováni o složení své odměny. Běžný pracovní týden musí být definován alespoň v souladu s místními pracovněprávními předpisy. Pravidelný pracovní týden by v žádném případě neměl přesáhnout 48 hodin; týdenní přesčasy by neměly přesáhnout dvanáct hodin a musí být proplaceny alespoň v zákonné výši. Práce přesčas musí být na dobrovolném základu, ale může být nařízena v rámci sjednaných kolektivních smluv. Zaměstnanci musí mít zaručen alespoň jeden den pracovního volna (24 hodin) týdně. Podmínky na pracovišti a ve výrobní budově musí být v takovém stavu, který nepředstavuje bezprostřední ohrožení života a zdraví zaměstnance. Je třeba dodržovat národní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je třeba se vyhnout rizikům pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců specifickým pro dané odvětví nebo tyto minimalizovat. Zaměstnanci musí pravidelně absolvovat příslušná školení. Musí být zajištěny čisté toalety a přístup k pitné vodě v dostatečném množství. Pokud jsou k dispozici také ložnice, musí být čisté a bezpečné.

f. Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Ty jsou používány a zpracovávány pouze v rozsahu povoleném zákony a nařízeními a interními směrnicemi. Tím se zajistí jednotný standard ochrany a zabezpečení údajů a vytvoří se nezbytné rámcové podmínky. Naše směrnice o bezpečnosti informací tvoří základ pro odpovědné, právně vyhovující a eticky správné nakládání se všemi údaji a informacemi a stanoví cíle, zásady, organizační struktury a opatření.

g. Životní prostředí

Celosvětově se snažíme dosáhnout příkladné ekologické a energetické bilance a zavazujeme se k ekologickému chování ve všech našich činnostech.  Máme v úmyslu snížit spotřebu zdrojů v hodnotovém řetězci našich výrobků prostřednictvím řízené recyklace a používáním recyklátů. Tímto způsobem usilujeme o šetrné využívání zdrojů a efektivní a hospodárnou těžbu surovin, abychom se vyhnuli negativním dopadům na životní prostředí nebo je neustále minimalizovali. Od dodavatelů a výrobců požadujeme, aby splňovali alespoň zákonné požadavky na ochranu životního prostředí.

MECHANIZMUS PRÁVNÍCH PROSTŘEDKŮ A STÍŽNOSTÍ

Pokud zjistíme, že existuje riziko, že naše podnikatelské aktivity způsobují nebo přispívají k negativním dopadům na lidská práva a životní prostředí, okamžitě jednáme. Naši zaměstnanci jsou povinni oznamovat známá a podezřelá porušení lidských práv, ochrany životního prostředí, etiky a dodržování předpisů jim známými kanály. Naši zaměstnanci a partneři se mohou obrátit na naše oddělení pro dodržování předpisů, externí organizaci (Navex Global) nebo nahlásit porušení předpisů prostřednictvím webových stránek naší mateřské společnosti (www.brk-hotline.com).

DŮSLEDKY PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

V případě hlášení o porušení předpisů přijmeme příslušná opatření k řádnému objasnění.  Občanskoprávní a trestněprávní sankce závisí na tom, jakým způsobem a za jakých okolností osoba tuto deklaraci zásad porušila. Pokud se prokáže porušení právních předpisů, vyhrazujeme si právo předat záležitost příslušným orgánům k dalšímu zpracování. Pokud situace vyžaduje utajení identity, je anonymita chráněna v maximální možné míře v souladu s právními povinnostmi společnosti.

ŠKOLENÍ/SENZIBILIZACE

Zásady této firemní deklarace jsou zakotveny v našem chování a jsou pravidelně diskutovány s novými i stávajícími zaměstnanci. Obzvlášť úzký dialog vedeme s našimi zaměstnanci, jejichž činnost je předmětem zde uvedených rizik.

MONITORING

Realizaci této deklarace zásad v našich obchodních činnostech pravidelně vyhodnocujeme a přezkoumáváme v souladu s naší povinností podávat zprávy a v rámci naší kultury neustálého zlepšování.

Hamburk, stav 12/2023, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této deklarace zásad, obraťte se na náš tým pro dodržování předpisů na adrese compliance@louis.de.

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar